آخرین عناوین

شنبه 28 مهر 1397-9:0 کد خبر:63617

خبرگزاری فارس گزارش می‌‌دهد:

فرصتی به قیمت چاه‎های نفت/غفلتی عجیب از گل‌های زینتی

ﮔﻞ و ﮔﻴﺎﻫﺎن زینتی ﺟﺰو ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺮاﺗﮋیک ﻣﺤﺴﻮب نمی‌ﺷﻮﻧﺪ لذا ﺑﻬﺮه‌ﺑـﺮداران ﮔـﻞ و ﮔﻴﺎﻫـﺎن زینتی ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ از اﻳﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻛﺎفی و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻴـﺴﺖ.


خزرتیترخبر: یکی از موارد مورد توجه در حوزه مشاغل خرد، تولید گل و گیاه زینتی است که نه‌تنها حمایت نمی‌شود بلکه تولیدکننده بعد از تولید محصول با مشکل بازار فروش مواجه است و این امر سبب شده تا یکی از مهم‌ترین فاکتورهای جایگزینی نفت در عرصه ارزآوری برای کشور نادیده گرفته شود.

امروزه ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ کردن زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻞ و ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘی در ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ و ﺻﺎدرات آن میﺗﻮان دربﻫﺎی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎنی را ﺑﺮ روی اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﮔﺸﻮد و سبب ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ارزی ﺑﺎﻻ شد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻛﺸﺖ ﮔﻞ و ﮔﻴﺎﻫﺎن زینتی در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺲ‌اﻧﺪاز و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی روﺳﺘﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار منجر شود.

ﮔﻞ و ﮔﻴﺎﻫﺎن زینتی ﺟﺰو ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺮاﺗﮋیک ﻣﺤﺴﻮب نمی‌ﺷﻮﻧﺪ لذا ﺑﻬﺮه‌ﺑـﺮداران ﮔـﻞ و ﮔﻴﺎﻫـﺎن زینتی ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ از اﻳﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻛﺎفی و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻴـﺴﺖ.

طی ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﻮع‌بخشی ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻛﺸﻮر و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرتی ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ قرار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و کالاﻫﺎی ﻏﻴﺮنفتی ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﻳﮕﺰینی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ برای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی شغلی و ﻛﺴﺐ درآﻣﺪﻫﺎی ارزی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار گرفت.

مناطق شمالی کشور بهترین شرایط را برای تولید گل‌های آپارتمانی دارند و باید از این طبیعت استفاده شود ولی هنوز این امر در کشور ساماندهی نشده و تولیدات ما همچنان سنتی است، در ایران گلخانه‌ها به صورت سنتی کار می‌کنند و هنوز به تولید انبوه و صنعتی گل نرسیده‌ایم.

از طرفی مسئولان کشاورزی و بازرگانی نیز به‌جای اینکه به فکر برنامه‌ریزی برای تولید گل باشند و فرهنگ استفاده از آن را در خانه دنبال کنند، اجازه واردات گل مصنوعی را می‌دهند، در حالی که این نوع گل برای کشورهایی که نمی‌توانند هیچ‌گونه تولیدی داشته باشند، مناسب است.

* اعتراض تعدادی از گلخانه‌داران حوزه شهری

مدیر جهاد کشاورزی بابل درباره وضعیت گلخانه در این شهرستان گفت: گلخانه روستایی یکی از حوزه‌های مورد توجه ما بوده که برای آن مجوز مشاغل خانگی صادر کردیم و برای آن تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی اختصاص یافته است.

سیداحمد طاهری با اشاره به اینکه گلخانه خود به دو دسته گلخانه منازل و گلخانه کوچک تقسیم می‌شود، افزود: گلخانه کوچکی که داخل منازل ایجاد می‌شود نیز جزو مشاغل خانگی محسوب شده اما آنچه مد نظر ماست گلخانه کوچک روستایی است که از جهاد کشاورزی اخذ مجوز کرده و تسهیلات دریافت می‌کنند.

وی اظهار کرد:هدف ما استقبال بیشتر در این حوزه است لذا باغات درجه ۱ و ۲ که در فصل سرما دچار آسیب شدند، می‌توانند با مراجعه به جهاد کشاورزی برای اشتغال و در یافت وام برای فعالیت در این حوزه ورود پیدا کنند.

مدیر جهاد کشاورزی بابل در پی اعتراض تعدادی از گلخانه‌داران حوزه شهری در خصوص عدم تخصیص اعتبار به حوزه گلخانه شهری تصریح کرد: هر گلخانه‌دار ابتدا باید در سامانه کارا ثبت نام کند، درخواست آنها در کمیته فنی شهرستان مصوب شود، به سرپرستی بانک استان ارسال و به شعب اعلام شود، لذا طی این روند قانونی به جهاد کشاورزی ربطی ندارد.

طاهری با اشاره به اینکه تسهیلات اشتغال روستایی مخصوص فعالان حوزه روستایی است، خاطرنشان کرد:اما ۱۰ درصد تسهیلات را می‌توان با اختیار خود به حوزه گلخانه شهری اختصاص دهیم و اگر این افراد ۵۰۰ متر زمین در روستا داشته باشند، می‌توانند از تسهیلات مشاغل خانگی استفاده کنند.

* مهم‌ترین مشکل گلخانه‌داران

مدیر گلخانه مریم بابل نیز، بیان کرد: ۱۰ سال در حوزه پرورش گل‌های گلخانه‌ای در حوزه شهری فعالیت دارم و به‌مدت یک سال در زمین اجاره‌ای به مساحت یک‌هزار و ۵۰ متر گلخانه احداث کردم و در حال ارائه خدمات به شهروندان هستم.

سیده‌مریم جلیلی با اشاره به اینکه مهم‌ترین مشکل گلخانه‌داران مشکل مالی و عدم حمایت مسئولان است، افزود:باوجود ادعاهای زیادی که در خصوص حمایت از مشاغل خرد به‌ویژه در حوزه گلخانه می‌شود اما گلخانه‌داران بدون متولی با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی با بیان اینکه جای تعجب دارد که مسئولان مدعی حمایت انتظار موفقیت در اقتصاد مقاومتی دارند، تصریح کرد:ادعای افزایش فضای سبز حوزه شهری بدون حمایت گلخانه‌داران تنها شعاری بی‌اساس است لذا متولیان امر فریاد توجه به صادرات محصولات گلخانه‌ای را سر ندهند، زیرا ما صورت خود را باسیلی سرخ نگه داشتیم.

جلیلی با اشاره به اینکه تا زمانی که از گلخانه‌داران حمایت نشود بازار شاهد تورم در حوزه قیمت گل خواهد بود، یادآور شد: برای ۱۰ نفر به شکل غیرمستقیم و مستقیم اشتغال‌زایی کردم، آیا برای حوزه اشتغال نیز مسئولان، ارزشی قائل هستند؟

وی ادامه داد: معرفی ۱۵ نفر برای دریافت وام اشتغال، فعالیت در حوزه روستایی و دست‌اندازهای اداری دیگر، از جمله مواردی است که برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی عنوان شده، سؤال من از مسئولان این است شما شرایطی ایجاد می‌کنید که مردم از گرفتن تسهیلات بیزار شوند، پس چرا آن را عنوان می‌کنید.

* هیچ تسهیلاتی به ما اختصاص نیافت

مدیر اتحادیه گلخانه‌داران بابل نیز گفت: تاکنون ۶۰ گلخانه‌دار از ما مجوز دریافت کرده‌اند.

علیرضا خان‌پور با اشاره به اینکه این اتحادیه به‌مدت ۳۰ سال در حال فعالیت است، تأکید کرد: ما تنها ناظر هستیم و گلخانه‌داران از ما مجوز دریافت می‌کنند، هیچ تسهیلاتی به ما اختصاص نیافت که در اختیار گلخانه‌داران قرار دهیم.

 

 

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :